<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=824084132236203&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eduhouse dataskyddsbeskrivning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Eduhouse dataskyddsbeskrivning (SWE) »

Eduhouse´s privacy policy (EN) »


Hej! Vi vill se till att du är ombord hos oss när det gäller användningen av dina uppgifter.

Denna Eduhouse sekretesspolicy berättar hur vi samlar in, använder, avslöjar och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Här förklarar vi även dina rättigheter, hur du kontaktar oss och hur vi skyddar dina uppgifter.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Uppdaterad: 14.9.2023

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur Eduhouse Oy och dess grupp av bolag samlar in, hanterar och vidarebefordrar din integritetsinformation när Eduhouse Oy tillhandahåller kompetensutveckling (”Tjänsten”) i form av online kurser, distanslärande, online coaching eller liknande tjänster, när du besöker vår hemsida eller när vi kontakta du i marknadsförings- och försäljningssyfte.

Tjänsten kan existera på ett eller flera olika plattformar eller domäner. Eduhouse Oy och dess anställda, dotterbolag och partners förbinder sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Eduhouse Oy behandlar dina personuppgifter i enlighet med internationella och europeiska dataskydds principer, tillämplig personuppgiftslagstiftning samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och reserverar därför rätten att ändra denna Dataskyddsbeskrivning genom att notifiera dig om ändringar som sker på denna sida. Ändringarna träder i kraft när vi har publicerat den uppdaterade Dataskyddsbeskrivningen. Att behandla personuppgifter är nödvändigt för att driva vår verksamhet.


1 VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?


Personuppgiftsansvarig under tillämplig dataskyddsslagstiftning är Eduhouse Oy (”Eduhouse”, ”vi”, oss, eller ”vår”), även i fråga om bolagets filialer i andra länder. Eduhouse ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med iakttagande av denna Dataskyddsbeskrivning och tillämpliga dataskyddslagar. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:


Eduhouse AB  
Org.nr: 559111-2569
Adress: Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm  
Telefonnummer: +46 08-428 85 66
E-post: info@eduhouse.se
Dataskyddsombud: Marko Ekroth, DPO@eduhouse.se 


2 VAR SAMLAR VI IN DATA?


Dina personuppgifter kan komma att samlas in på olika sätt. Huvudsakligen samlar vi in och behandlar de personuppgifter som


• Du har lämnat oss när du är i kontakt med oss, till exempel när du köper en tjänst av oss eller registrerar dig för vår tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för en provperiod av vår tjänst, deltar i
ett marknadsföringsevent eller marknadsföringskampanj eller kontaktar oss;
• Din arbetsgivare eller annan användare av Tjänsten skickar till oss i samband med att ni beslutat er för att använda vår tjänst och beslutat vilka slutanvändarna är;
• Vi har fått från interna eller delade register av företag som tillhör Eduhouse Group;
• Genereras vid användning av tjänsten eller i samband med besök på webbplatsen, t.ex. när du loggar in på tjänsten, kommunicerar med oss, använder eller besöker vår webbplats eller marknadsföringsaktiviteter;
• Vi får från andra källor i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, till exempel från Eduhouses sociala media kanaler, handelsregistret, folkbokföringen, ett affärssystem, tjänsteleverantörer som samlar kontaktinformation om potentiella kunder och representanter, eller från postadressystemet.


3 VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?


Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:


• Grundläggande information om användare och administratörer (kundens kontaktpersoner) såsom namn, yrkestitel, e-post, fakturerings- och postadress, språk, telefonnummer och det företag du representerar och din relation till företaget;
• Kundrelationsinformation, såsom information om tjänsten och prenumerationen, faktureringsinformation, betalningsinformation, medgivande eller förbud mot marknadsföring, resultat av kundnöjdhetsenkäter;
• Kundkommunikation och relaterande korrespondens samt begäran över de Registrerades rättigheter;
• Potentiella kunders (prospekters) information, såsom namn, organisationstitel, telefonnummer, e-post, organisationsadress och intressen;

• Personuppgifter som genereras eller samlas in i samband med användningen av vår webbplats, sociala mediekanaler och tjänster, såsom användarnamn, lösenord, information relaterad till identifiering, IP-adress, utbildningsvisningar, deltagande och prestationsdata, loggdata angående användningen av tjänsten, onlineutbildningarnas chattkonversationer, användning av tjänstens anteckningsfält och information som samlats in med hjälp av cookies eller liknande teknologier.

• Vid deltagande i distansundervisning, online coaching eller andra live-evenemang behandlar vi videobild och ljud när kameran och/eller mikrofonen är påslagen under liveevenemanget. I online coaching kan vi komma att registrera deltagarens studiemål och önskemål i vårt system. Om vi ​​spelar in liveevenemanget kommer alla personliga uppgifter om deltagaren att raderas från inspelningen.

• Övrig information du delar med oss i samband med gratis webinarier eller events, nyhetsbrevsprenumerationer, provperioder eller andra sälj- eller marknadsföringsaktiviteter, såsom dina intressen i relation till Tjänsten;
• Klick och öppningsratio för nyhetsprev och reklamutskick;
• Övriga uppgifter som definieras från fall till fall utifrån ditt samtycke.

Eduhouse kan kombinera personuppgifter som samlats in från olika källor för de ändamål som nämns i denna beskrivning. Du behöver inte dela dina personuppgifter med oss, men om du inte gör det kan det visa sig
omöjligt för oss att tillhandahålla Tjänsten till dig.


4 I VILKET SYFTE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VAD FINNS DET FÖR RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER?


Vi behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, sköta kundrelationer, utveckla Tjänsten och för andra lämpliga kommersiella syften.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:


4.1 Tillhandahållande av Tjänsten och hantering av kundrelationer


Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att tillhandahålla och leverera vår Tjänst till dig eller till organisationen du representerar och för att sköta och underhålla kundrelationen mellan dig eller organisationen du representerar och oss. Exempelvis kan dessa aktiviteter vara kundkommunikation, såsom utskick av nyhetsbrev eller liknande, inbjudningar till event, kundservice, samt hantering av direkta marknadsföringsförbud och andra typer av kundspecifika förbud.

Om du är prenumerant av Tjänsten behandlar vi också dina personuppgifter för betalningssyften och kundrelations analys. Vi samlar också in information relaterad till rapportering om kundens användning av Tjänsten, inklusive slutanvändarens kurser, tester och innehållsrecensioner.

I sådana situationer är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter fullföljandet av kontraktet eller ett berättigat intresse. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera och bearbeta dina inköp, ordrar, betalningar, förfrågningar om information eller kommunikation eller för att erbjuda dig vår Tjänst.


5 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING


5.1 Nuvarande kunder och besökare på vår hemsida


Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om nya funktioner, nytt innehåll eller ytterligare tjänster inom Tjänsten eller för att marknadsföra våra partners tjänster till dig. Om inte annat avtalats kan vi komma att kontakta dig oavsett om du är användare eller administratör inom kundorganisationen. För dessa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med grund i berättigade intressen.

Vi samlar också in statistik och analytisk information om ditt webbplatsbeteende och behandlar din köp- och visningshistorik för att förse dig med riktad kommunikation och marknadsföringsmaterial och för att förbättra våra tjänster. Vi använder även webbplatsstatistik för kundsegmentering i vår försäljningsprocess. Användning av cookies och andra liknande tekniker baseras på ditt samtycke.

 

5.2 Prospekter och provperiodsprenumeranter


Om du inte är vår kund än och har prenumererat på vårt nyhetsbrev eller registrerat dig för en provperiod av vår Tjänst, eller har deltagit i våra marknadsföringskampanjer eller events kan vi komma att skicka marknadsföringskommunikation relaterad till vår Tjänst till dig utifrån ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi också eventuellt sälja eller marknadsföra våra tjänster till dig med grunden i ett berättigat intresse om vi anar att vår Tjänst är relevant för dig baserat på din yrkesroll och yrkesposition. Du har rätt att när som helst neka mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring,
telemarketing och profileringsändamål (se sektion 9 i denna Dataskyddsbeskrivning).


5.3 Utveckling av tjänsten, datasäkerhet och intern rapportering


Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsundersökningar, kundundersökningar, opinionsundersökningar och intern rapportering, samt för att utveckla våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten för Tjänsten och webbplatsen, för att förbättra kvaliteten på Tjänsten samt för att testa och utveckla Tjänsten och relaterade tjänster, system, verktyg och processer. Vi kan också använda personuppgifter för att sammanställa interna rapporter för korrekt förvaltning av vår verksamhet.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller annan kriminell aktivitet eller för att svara på eventuella rättsliga åtgärder eller anspråk.

I dessa fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse.


5.4 Databehandling inom Eduhouse Koncernen

Ett företag som tillhör Eduhouse koncernen kan lämna ut personuppgifter till andra företag som tillhör Eduhouse koncernen inom de gränser som tillåts enligt gällande lag, i den mån denna är personuppgiftsansvarig för denna information. Information kan överföras mellan företag i syfte att sälja tjänster, hantera kundrelationer eller korrekt organisera administration, såsom rapportering eller använda ett centraliserat informations- eller kommunikationssystem. Överföringen av personuppgifter inom Eduhouse koncernen baseras på ett berättigat intresse av att bedriva affärer och hantera kundrelationer, samt att informera kunder om tjänster från andra företag som tillhör Eduhouse koncernen.

I dessa fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse.


5.5 Andra syften


Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra syften som du har givit ditt samtycke till.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter utifrån dina berättigade intressen.


6 ÖVERFÖRING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER


Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:


• i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att följa en begäran om information från en behörig myndighet eller i samband med rättsliga förfaranden;
• när våra partners behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med våra instruktioner. Sådan bearbetningen kan till exempel innefatta att externt kontraktera planeringen av Eduhouse försäljnings och marknadsföringsaktiviteter och utbildningar. Vi kommer alltid att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt;
• om vi är involverade i en sammanslagning, omorganisation eller försäljning av verksamhet eller del därav;
• när vi anser att delning av personuppgifter är nödvändigt för att utöva våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda missbruk eller svara på en begäran från en offentlig myndighet;
• om din användarlicens har köpts av din arbetsgivare eller någon annan kommer vi till exempel att dela dina prestations- och användningsdata med utsedda kontakter (rapporteringen); och
• med ditt samtycke, till de parter som samtycket avser.


6.1 Överföring och delning av personuppgifter inom Eduhouse Group

Ett företag som tillhör Eduhouse koncernen kan lämna ut personuppgifter till andra företag som tillhör Eduhouse koncernen inom de gränser som tillåts enligt gällande lag, i den mån denna är personuppgiftsansvarig för denna information. Information kan överföras mellan företag i syfte att sälja tjänster, hantera kundrelationer eller korrekt organisera administration, såsom rapportering eller använda ett centraliserat informations- eller kommunikationssystem. Överföringen av personuppgifter inom Eduhouse koncernen baseras på ett berättigat intresse av att bedriva affärer och hantera kundrelationer, samt att informera kunder om tjänster från andra företag som tillhör Eduhouse koncernen.


6.2 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen (eu) eller europeiska ekonomiska området
(ees)

Dina personuppgifter överförs som regel inte utanför EU eller EES, men eftersom uppgifterna lagras och behandlas främst i elektronisk form kan vissa av våra tjänsteleverantörer och avtalspartners finnas i länder utanför EU. Dessa inkluderar till exempel Google Analytics och Google Tag Manager (Google, Inc.) och Postmark (ActiveCampaign, Inc.), som vi använder för att skicka aktiveringsmeddelanden och övervaka webbplatsanvändning. I det här fallet tar vi hand om lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa de registrerade rättigheterna och friheterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen, såsom Europeiska kommissionens beslut om den adekvata dataskyddsnivån i mottagarlandet eller användningen av standardavtalsklausuler. Användarnas prestandadata överförs inte utanför EU/EES-området.


7 COOKIES


Vi använder också cookies och liknande tekniker på våra webbplatser www.eduhouse.se och https://app.eduhouse.se. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg användbar information och för att förbättra funktionaliteten och användbarheten av vår webbplats. Vi kan också använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål, såsom att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen för att förstå hur användarna använder webbplatsen och därmed förbättra användarupplevelsen. Vi använder också cookies för att rikta marknadsföring. Du kan inaktivera cookies, begränsa deras användning eller ta bort dem från din webbläsare. Eftersom cookies gör det möjligt för vår webbplats att fungera, påverkar en begränsning av deras användning webbplatsens användbarhet.

Du kan läsa mer om cookies här: Eduhouse cookiepolicy


8 LAGRING AV PERSONUPPGIFTER


Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de användningsändamål som anges i denna Dataskyddsbeskrivning. I regel kommer dina personuppgifter att lagras under hela din relation med oss. Delar av dina personuppgifter kan komma att bevaras, i den utsträckning det är tillåtet eller krävs av tillämpliga lagar, även efter att kundförhållandet har löpt ut eller så länge som krävs för syftet med denna datafil och rättigheterna och skyldigheterna för de inblandade parterna.


Dessutom kan vi komma att behandla dina personuppgifter för försäljnings- och marknadsföringsändamål innan kundförhållandet startar, eller efter avslutat kundförhållande, om det finns en berättigad rättslig grund för att göra det. Dina personuppgifter kommer att raderas när lagringen av dem inte längre är nödvändig för att följa lagen eller någon av parternas rättigheter och skyldigheter.


9 DINA RÄTTIGHETER


Du har rätt att granska dina personuppgifter. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. Observera dock att sådana personuppgifter som behövs för att genomföra användningsändamålen som definieras i denna Beskrivning, eller vilka lagstiftningen förutsätter att förvaras, inte kan raderas. Du har rätt att neka att dina personuppgifter behandlas eller begränsa behandlingen, t.ex. profilering, i den omfattning som den tillämpade lagstiftningen förutsätter. Om du förbjuder direktmarknadsföring hindras behandlingen av dina personuppgifter så att de inte längre kan användas aktivt för direktmarknadsföring. Uppgifter kan dock förvaras i den omfattning det är nödvändigt för att iaktta förbudet.


Du har i vissa fall rätt att överföra personuppgifter du har gett oss från ett system till ett annat, dvs. rätt att få dina personuppgifter i strukturerad, allmänt användbar, maskinläsbar form och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med den tillämpade lagstiftningen.


När vi behandlar dina personuppgifter på basis av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Därefter behandlar vi inte dina personuppgifter, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. 


Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till oss på adressen DPO@eduhouse.fi. Vi kommer att svara på din förfrågan inom en månad efter din förfrågan, om det inte finns en särskild anledning att förlänga svarstiden.


Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter inte är lämplig har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen. Du hittar dataombudsmannens kontaktuppgifter här:
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/


10 DATASÄKERHET


Dina personuppgifter skyddas med fysiska, organisatoriska och tekniska medel mot förlust, förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst eller avslöjande. Registret lagras i en databas skyddad av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel, som endast är tillgänglig för behöriga personer för att utföra sina uppgifter.

Observera att det trots dessa ändamålsenliga åtgärder inte går att förhindra alla möjliga kränkningar av informationssäkerheten. Vi underrättar dig om kränkningar av informationssäkerheten beträffande personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och rekommendationer.


11 ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN


Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och reserverar därför rätten att göra ändringar i denna Dataskyddsbeskrivning. Ändringar träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade versionen av Dataskyddsbeskrivningen här. Vi uppmärksammar dig på att förändringar skett genom att uppdatera datumet högst upp i Dataskyddsbeskrivningen.


12 KONTAKTA OSS

Du kan fråga om detta uttalande eller behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@eduhouse.se eller Marko Ekroth, dpo@eduhouse.fi


Hello! We want to make sure you are on board with us when it comes to the use of your data. 

This Eduhouse Privacy Policy tells you how we collect, use, disclose and in other ways process your personal data. Here, we also explain your rights, how to contact us and how we safeguard your data.

 

EDUHOUSE’S PRIVACY POLICY

Updated: 4.9.2023

This Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes how Eduhouse Oy and its Group companies collect, process and disclose your personal data when providing you with educational services in the form of online training, distance learning, online coaching or similar services (“Service”), when you visit our website and when we contact you for marketing or sales purposes. The Service
may be located on one or more systems. Eduhouse and its employees, partners, subsidiaries and affiliates are committed to protecting your privacy and personal data. Eduhouse processes your personal data in accordance with international and European data protection principles and current legislation on the processing of personal data.

We are constantly developing our services and therefore reserve the right to change this Privacy Policy by notifying you of any changes on this page. The changes will take effect when the updated Privacy Policy is published. The processing of personal data is necessary for conducting our business.


1 WHO IS CONTROLLER?


The controller under the applicable data protection legislation is Eduhouse Oy (“Eduhouse”, “we”, “us” or “our”), also in relation to the company’s branches in other countries. Eduhouse is responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with this Privacy Policy and the applicable data protection
legislation.


Contact details of the controller:

Eduhouse AB  
Business identity code: 559111-2569
Address: Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm  
Telefone number: +46 08-428 85 66
Email: dpo@eduhouse.fi
Data protection officer: Marko Ekroth

 

2 WHERE DO WE COLLECT THE DATA?


Your personal data can be collected in different ways. As a general rule, we collect and process personal data that

• you provide to us when you interact or do business with us, for example, when you register or log in to our Service, subscribe to our newsletter or a trial of our Service, participate in our marketing events or campaigns or contact us
• your employer or other subscriber of the Service has provided to use when the decision to introduce the Service has been made and the end users of the Service have been identified
• we have obtained from the internal or shared registers of companies belonging to the Eduhouse Group
• we obtain in connection with your use of the Service, your visit to the website or our marketing activities.
• is obtained from other sources to the extent permitted by applicable laws, such as Eduhouse’s social media channels, the Trade Register, the Population Information System, the Business Information System, the service providers that collect contact details of potential customers and representatives, or the Postal Service’s Address Information System.


3 WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?


We collect and process categories of personal data including:

• Basic information about the users and administrators (customer contact persons) of the customer organisation, such as name, job title and relationship to the represented company, email address, telephone number, organisation’s visiting, invoicing and postal address, and language of communication
• Customer relationship data, such as service and subscription information, payment information, billing information, marketing consents and prohibitions, and customer satisfaction survey results
• Customer communications and related correspondence and records of data subjects’ rights;
• Potential customers (prospects) and trial subscribers: first name, last name, organisation, title, telephone, email, organisation address and interests
• Personal data generated or collected in connection with the use of our website, social media channels and Service, such as user IDs, passwords, identification data, IP address, log data concerning the use of the Service, course views, enrollments and completions, chat conversations in online training sessions, use of the notes field in the online training service and data collected through cookies or similar technologies
• Video and audio with camera and/or microphone on during distance training, online coaching or other live sessions. In coaching sessions we might also collect data that relates to your study goals and preferences.
• Other information you provide in connection with free webinars or events, newsletter subscriptions, trial subscriptions or other sales and marketing activities, such as your interests related to the Service
• Click-through and open rates for newsletters and advertisements
• Other data provided on a case-by-case basis subject to your consent.

Eduhouse may combine the personal data collected from various sources for the purposes set out in this Privacy Policy. You do not have to provide us with personal data, but a failure to do so may make it impossible for us to provide the Service.


4 FOR WHAT PURPOSES DO WE PROCESS DATA AND WHAT ARE THE LEGAL BASES FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA?


We only process personal data that is necessary for pursuing our business, managing customer relationships and developing the Service, as well as for other appropriate commercial purposes.

We process your personal data for the following purposes:


4.1 Provision of the Service and customer relationship management


We process your personal data primarily to provide and deliver our Service to you or the company you represent and to manage and maintain the customer relationship between you or the company you represent and us. Such activities include customer communications, such as sending newsletters, bulletins and event invitations, customer service, as well as managing direct marketing bans and any other customer specific requests.

If you are a subscriber to the Service, we also process your personal data for billing purposes and customer relationship analysis. We also collect operational information related to reporting on the customer usage of the Service, including end user training, testing, and content reviews.

In such situations, the legal basis for processing the data is the fulfillment of the contract or a legitimate interest. We need to process your personal data in order to process and manage your purchases, orders, payments, requests for information or communications or to provide you with our Service.


5 MARKETING AND SALES


5.1 Existing customer and website visitor

We may contact you to inform you about new features, content or additional services of the Service or to promote our partners’ services to you. Unless otherwise agreed, we may contact you regardless of whether you are a user or an administrator within the customer organisation. For these purposes, we process your data on the basis of legitimate interest.

We also collect statistical and analytical information about your website behavior and process your purchase and viewing history to provide you with targeted communications and marketing materials and to improve our services. We also use website statistics for customer segmentation for our sales processes. The use of cookies and other similar technologies is based on your consent.


5.2 Prospect and trial subscriber


If you are not yet our customer and have subscribed to our newsletter or a trial of our Service, or have participated in our other marketing campaigns or events, we may send you marketing communications related to our Service based on your consent. We may also market or sell our services to you on the basis of legitimate interest if we feel that our Service is relevant to you based on your work role and position. In such cases, we contact you by telephone or email. You have the right, at any time, to object to the processing of your personal data for direct marketing, telemarketing and profiling purposes. 


5.3 Service development, data security and in-house reporting


We may also process your personal data for marketing research, customer surveys, opinion polls and internal reporting, as well as to develop our services.

We also process your personal data to ensure the security of the Service and website, to improve the quality of the Service, and to test and develop the Service and related services, systems, tools and processes. We may also use personal data to compile internal reports for the proper management of our business.

In addition, we may process your personal data if it is necessary to prevent fraud or other criminal activity or to respond to possible legal actions or claims.

In these cases, the processing of personal data is based on our legitimate interest.


5.4 Data processing within the Group


A company within the Eduhouse Group (data controller) may disclose personal data to other companies within the Eduhouse 's Group to the extent permitted by applicable law.  We might transfer the data for the sales, customer relationship management, business development or administrative (such as using centralized information and communication systems) purposes.

In these cases, the processing of personal data is based on our legitimate interest.


5.5 Other purposes

We may also process your personal data for other purposes that you have given your consent to.

You always have the right to object to the processing of your personal data on the basis of your legitimate interests.


6 TRANSFER AND DISCLOSURE OF PERSONAL DATA


We may disclose your personal data to third parties:

• to the extent permitted or required by law, for example, to comply with a request for information by a competent authority or in connection with legal proceedings.
• when our partners process personal data on our behalf in accordance with our instructions. Such processing may relate, for example, outsourcing of sales, customer success, marketing and training planning activities. 
• if we are involved in a merger, reorganization or sale of business or part there of
• when we believe that disclosure is necessary to exercise our rights, protect your safety or the safety of others, investigate abuses, or respond to a request from a public authority
• if your user licence has been purchased by your employer or other service subscriber, we will share your performance and usage data with designated contacts and
• with your consent, to the parties to whom the consent relates.


6.1 Disclosure of personal data within the Eduhouse Group

A company within the Eduhouse Group (data controller) may disclose personal data to other companies within the Eduhouse 's Group to the extent permitted by applicable law.  We might transfer the data for the sales, customer relationship management, business development or administrative (such as using centralized information and communication systems) purposes.


6.2 Transfer of personal data outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA)

As a rule, your personal data is not transferred outside the EU or EEA, but as data is primarily stored and processed electronically, some of our service providers and contractors may be located in countries outside the EU or EEA. They include Google Analytics and Google Tag Manager (Google, Inc) and Postmark (ActiveCampaign, Inc), which we use to send
activation messages and to analyze user behavior. In this case, we put in place appropriate safeguards to ensure that the rights and freedoms of data subjects are honoured as provided in the data protection legislation, such as the European Commission decision on the
adequate level of data protection or the use of Standard Contractual Clauses. User performance data is not transferred outside the EU/EEA.

 

7 COOKIES

We also use cookies and similar technologies on our websites at www.eduhouse.se at https://app.eduhouse.se
Cookies are small text files placed on your device to collect and remember useful information and to improve the functionality and usability of our website. We may also use cookies and other similar technologies for statistical purposes, such as compiling statistics on the use of the website to understand how users use the website and thereby improve the user experience. We also use cookies to target marketing. You can disable cookies, restrict their use or delete them from your browser. As cookies enable our website to function, restricting their use affects the usability of the website.

You can read more about cookies here: Eduhouse cookie policy


8 RETENTION OF PERSONAL DATA


We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes of use specified in this Privacy Policy. As a rule, your personal data will be stored for the duration of your relationship with us. Parts of your personal data may be retained, to the extent permitted or required by applicable laws, even after the expiry of the customer relationship or for as long as required for the purposes of this data file and the rights and obligations of the parties involved. In addition, we may process your personal data for sales and marketing purposes before the start, or after the expiry, of the customer relationship, where there is a legitimate legal basis for doing so. Your personal data will be deleted when its retention is no longer necessary to comply with the law or the rights and obligations of either party.


9 DATA SUBJECT RIGHTS


You have the right to verify your personal data. You can also request at any time that your personal data be corrected, updated or deleted. Please note, however, that personal data that is necessary for the purposes defined in this Privacy Policy or that is required to be retained by law cannot be deleted. You have the right to object to or restrict the processing of your personal data, such as profiling, to the extent required by applicable laws. If you object to direct marketing, the processing of your personal data will be prevented with regard to active use in direct marketing. However, your data may be retained to the extent necessary to comply with the opt-out.

In certain cases, you have the right to transfer the personal data you provide to us from one system to another, i.e. you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used, machine- readable format, and to transfer your personal data to another controller in accordance with applicable laws.

If the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. After that, we will not process your personal data unless there is another legal basis for doing so.


You can exercise your rights by sending a request for inspection or other request concerning your personal data to dpo@eduhouse.fi. We will respond to your request within one month of your request, unless there is a specific reason to extend the response time.


If you feel that your personal data is not being processed appropriately, you have the right to complain to the Data Protection Ombudsman. You can find the contact details of the Data Protection Ombudsman here: Contact details of the Office of the Data Protection Ombudsman | Office of the Data Protection Ombudsman


10 DATA SECURITY


Your personal data is protected by physical, organisational and technical means against loss, destruction, misuse and unauthorized access or disclosure. The register is stored in a database protected by firewalls, passwords and other technical means, which is only accessible to authorized persons for the performance of their duties.
Please note that all data security violations cannot be prevented even by appropriate safeguards. Any data security breaches are reported to you in accordance with applicable laws and recommendations.


11 CHANGES TO THE PRIVACY POLICY


We are constantly developing our services and therefore reserve the right to change this Privacy Policy at any time. The changes will take effect once they are published on this page. We may e.g. make changes to this Privacy Policy, when privacy laws or regulations are updated.


12 CONTACT US


If you have any questions about this Privacy Policy or the processing of your personal data, please contact info@eduhouse.se or Marko Ekroth, dpo@eduhouse.fi.